Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. szanuje prywatność osób fizycznych i docenia zaufanie, jakim obdarzają ją osoby korzystające z Platformy HR Angel. Przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania usługi HR Angel odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)[1].

Pojęcia pisane wielką literą należy definiować zgodnie z definicjami znajdującymi się w Regulaminie.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie i wyjaśnienie w sposób przejrzysty:

 • jak i dlaczego FMP zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe w związku z Platformą;
 • na czym polega rola FMP jako administratora danych osobowych; oraz
 • jakie są prawa osoby, której dane są przetwarzane i obowiązki FMP w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (zwana dalej „FMP lub „my”). Jeśli  masz pytania lub nie jesteś zadowolony ze sposobu przetwarzania przez FMP danych, prosimy o kontakt pod adresem Forum Media Polska sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub mailowo pod adresem bok@forum-media.pl

FMP jest administratorem danych Użytkowników Platformy w zakresie związanym z zapewnieniem jej prawidłowego działania, utrzymywania oraz rozwoju jako usługi świadczonej powszechnie – każdej osobie, która wejdzie na stronę internetową lub korzysta z aplikacji. Ponadto, FMP jest administratorem danych osobowych Klientów, którzy korzystają z pełnej wersji Platformy (wykupili Abonament).

Administratorem danych osobowych wprowadzanych na Platformę przez Klienta, w tym danych dot. Pracownika jest każdorazowo Klient. FMP jako usługodawca nie jest administratorem tych danych, ale jako podmiot dostarczający usługę przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie.

Jednocześnie przypominamy, że jeśli jesteś Pracownikiem i Twoje Konto jest powiązane z pracodawcą (Klientem), to otrzymuje on jedynie zanonimizowane dane użytkowników ze swojej organizacji.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

FMP przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu dostarczania usługi. Ponadto, FMP przetwarza dane Klientów do wystawiania Klientowi dokumentów księgowych oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji technicznych istotnych z punktu widzenia korzystania z usługi. Przetwarzamy dane osobowe Klienta dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Platformy.

 

Dokonując Rejestracji i akceptując treść Regulaminu Platformy Użytkownik zawiera z FMP umowę o dostarczanie usługi cyfrowej, do której wykonania niezbędne jest przetwarzanie danych Użytkownika, w tym danych o zdrowiu, które przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

FMP jako usługodawca przetwarza dane również w celu opracowywania nowych lub rozwoju istniejących funkcjonalności, jak również w celu ich doskonalenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jaki ma w stałym podnoszeniu jakości usług i odpowiadaniu na potrzeby obecnych i potencjalnych klientów.

Jeśli Użytkownik przy okazji Rejestracji wyrazi stosowną zgodę, FMP będzie przetwarzać dane w celu prowadzenia kontaktu marketingowego dotyczącego FMP. 

FMP przetwarza również dane osób korzystających z Platformy w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, utrzymywania oraz rozwoju jako usługi świadczonej powszechnie – każdej osobie, która wejdzie na stronę internetową. Dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej jest również prawnie uzasadnionym interesem FMP.

Ponadto, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień push z Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień zmieniając ustawienia Aplikacji lub dedykowane powiadomieniom ustawienia systemu operacyjnego swojego urządzenia mobilnego.

Administrator tworzy również zanonimizowane statystyki dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez użytkowników, co pozwala na ulepszanie Aplikacji i czynienie jej jeszcze bardziej przyjazną dla użytkowników.

 

Odbiorcy Twoich danych

W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości płatności za Platformę za pomocą zewnętrznej usługi płatniczej, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione dostawcy takiej usługi.

Ponadto, w ramach dążenia do realizacji wymienionych wyżej celów, FMP może ujawnić dane osobowe zewnętrznym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do zrealizowania dla FMP określonych działań (np. usług). Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

 • dostawcy usług IT,
 • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji związanej z FMP.

 

Okres przechowywania danych

FMP przechowuje dane osobowe, których jest administratorem przez cały czas świadczenia usługi Platformy. Po tym okresie FMP może przechowywać dane dlatego, że wymagają tego przepisy prawne (np. przepisy o rachunkowości).   

Jeśli Użytkownik przy okazji Rejestracji wyrazi stosowną zgodę, FMP będzie przetwarzać dane kontaktowe w celu prowadzenia kontaktu marketingowego dotyczącego FMP do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Klienta lub pracownika, odwołania zgody na marketingowy kontakt e-mailowy i telefoniczny lub zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania albo usunięcia danych osobowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: bok@forum-media.pl

Każdej osobie, której dane FMP przetwarza zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia użytkownik powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Obok opisanych powyżej praw, osoba, której dane FMP przetwarza, posiada również prawo do tego, aby sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych, gdy ze względu na jego szczególną sytuację nie chce, abyśmy przetwarzali jej dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli osoba, której dane FMP przetwarza zgłosi swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jej danych w celu, którego dotyczy sprzeciw. W niektórych sytuacjach możemy mieć jednak ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych takiej osoby, które będą miały pierwszeństwo wobec jego interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu.

Jeśli osoba, której dane FMP przetwarza, sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych w celach marketingowych, to nie musi tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: bok@forum-media.pl

 

Pliki cookie i inne podobne technologie

Na naszej stronie internetowej stosujemy jedynie pliki cookies niezbędne (techniczne), które pozwalają nam prawidłowo wyświetlać naszą stronę i zapewniać użytkownikom dostęp do niej. 

 

Dobrowolność podania danych oraz konsekwencje odmowy ich podania

Podanie danych jest niezbędne do korzystania z Platformy w pełnej wersji. Brak podania danych przez Użytkownika sprawi, że nie będzie możliwe korzystanie z pełnej wersji Platformy. Przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych, natomiast niektóre treści mogą być dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

 

Pobieranie Aplikacji w sklepach z aplikacjami

Podczas pobierania Aplikacji operatorzy poszczególnych sklepów z aplikacjami (Google Play) automatycznie przetwarzają dane w szczególności takie jak:

 • nazwa Użytkownika w sklepie z aplikacjami,
 • adres e-mail zapisany w sklepie z aplikacjami,
 • numer klienta z Twojego konta w sklepie z aplikacjami,
 • data i czas pobrania,
 • indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia.

Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć w Polityce prywatności danego sklepu z aplikacjami:

 


 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

HR Angel App
Już dostępna do pobrania
Przekonaj się już dziś, jak HR Angel może wesprzeć Twoją organizację w zarządzaniu wellbeing. Dzięki nam kompleksowo zadbasz o kondycję psychiczną pracowników i dobrostan w Twojej firmie.