§1

WSTĘP

 1. Platforma wsparcia w zarządzaniu wellbeing w firmie dostępna pod adresem internetowym: https://www.hrangel.pl/ stanowi własność Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska) przy ul. Polskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą.
 2. Usługodawca jest też właścicielem aplikacji mobilnej HR Angel.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z platformy wsparcia w zarządzaniu wellbeing w firmien oraz aplikacji mobilnej.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem platformy oraz aplikacji mobilnej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

§2

DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://www.hrangel.pl/, ale także aplikacja mobilna HR Angiel.
 2. Abonament – czasowy płatny dostęp do Platformy umożliwiający korzystanie przez Klienta oraz Pracownika ze wszystkich jego funkcjonalności.
 3. Użytkownik– każda osoba korzystająca z Platformy.
 4. Pracownik – osoba, która została zaproszona do korzystania z Platformy przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 5. Rejestracja– zawarcie przez Klienta lub Pracownika umowy o dostarczenie usługi cyfrowej, jaką jest Platforma na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Klient podaje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy.
 7. Klient – nabywca Abonamentu będący (1) przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub (2) pełnoletnia osoba fizyczna osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z pełnych zasobów Platformy.
 9. Regulamin– niniejszy regulamin.
 10. Moodtracker – informacja (oznaczenie) umieszczona przez Pracownika na Platformie ściśle powiązana z subiektywną oceną swojego nastroju związanego z pracą.
 11. Testy diagnozujące – funkcjonalność Platformy pozwalająca zgłębić samopoczucie i rozwój zawodowy w sposób łatwy i efektywny.
 12. Cennik – tabela opłat naliczanych z tytułu korzystania z Platformy.
 13. Biuro Obsługi Klienta – centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Platformy. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome)
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Korzystanie z Platformy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies. 
 3. Platforma funkcjonuje w języku polskim.
 4. Dostęp do Platformy jest bezpłatny przy czym niektóre funkcjonalności uruchamiane są wyłącznie po wykupieniu Abonamentu. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizowania funkcjonalności oraz treści dostępny na Platformie. Aktualizowane są wyłącznie te treści w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 5. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Platformy w zależności od miejsca położenia urządzenia Użytkownika, czasu czytania lub korzystania z Platformy.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 3. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zobowiązują się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał im uprawnień.
 4. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy. Zakazane jest dostarczanie lub publikowanie treści bezprawnych, wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub innych osób.
 5. W przypadku zmiany danych podanych na potrzeby Platformy, Użytkownicy są odpowiedzialni za ich poprawienie lub uzupełnienie, w szczególności dotyczy to obowiązku zaktualizowanie danych w Koncie.

§5

DOSTĘP DO PLATFORMY

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy poprzez otwarcie strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Dostęp do pełnych funkcjonalności Platformy możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów oraz Pracowników, po zalogowaniu się w Platformie.
 2. Platforma posiada odrębne funkcjonalności dla Konta Klienta oraz Konta Pracownika.
 3. Strona internetowa Platformy oraz Aplikacja posiadają odrębne funkcjonalności charakterystyczne dla danej formy dostępu do treści.
 4. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Klienta bądź Pracownika.
 5. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o dostarczanie usługi cyfrowej (Konta) na warunkach niniejszego Regulaminu.
 6. Konto daje możliwość korzystania z powiązanych serwisów internetowych i pozostałych usług Usługodawcy wymagających zalogowania. Zasady korzystania z innych serwisów i usług są lub mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach ustalonych przez Usługodawcę. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz jego zmian nie ma wpływu na obowiązek zaakceptowania innego regulaminu/innych regulaminów.
 7. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Klienta lub Pracownika przez Usługodawcę, jest adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 8. Umowa o dostarczanie usługi cyfrowej (Konta) zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili aktywacji Konta przez Usługodawcę. Aktywacja Konta następuje po zweryfikowaniu przez Usługodawcę spełnienia przez Użytkownika warunków korzystania z Konta na Platformie
 9. Klient lub Pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Klienta lub Pracownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient lub Pracownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Klient lub Pracownik podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 10. Usługodawca oświadcza, iż charakter usługi cyfrowej wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione. Klienci oraz Pracownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość.
 11. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Klienta lub Pracownika o udostępnienie Hasła do jego Konta.
 12. Klient oraz Pracownik mają prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail: bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta uiszczone wcześniej opłaty za korzystanie z usługi nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 13. Usługodawca usuwa Konto i zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Klienta lub Pracownika w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Klienta lub Pracownika postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  3. korzystania z Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje,
 15. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Klienta lub Pracownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
 16. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści dostępnych na Platformie także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta lub Pracownika dodatkowymi kosztami. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Klienta lub Pracownika o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.

 

§6

APLIKACJA MOBILNA

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 2. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie.
 3. Aplikacja jest dostępna do pobrania na platformie dystrybucyjnej  Google Play. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na wybranej platformie dystrybucyjnej.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przeprowadzenia każdej aktualizacji aplikacji mobilnej w ciągu 48 godzin od daty oficjalnego udostępnienia zaktualizowanej wersji.
 5. W przypadku niezaktualizowania aplikacji w zastrzeżonym terminie Usługodawca nie gwarantuje możliwości pełnego i prawidłowego korzystania z zasobów i funkcjonalności Platformy.
 6. Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające Konto na Platformie.
 7. Jeśli Użytkownik korzysta z transmisji danych w celu pobrania Aplikacji i korzystania z niej może się to dla niego wiązać z kosztami, których wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej (w tym również tzw. roaming).
 8. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Aplikacji. Można tego dokonać poprzez odinstalowanie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. 
 9. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich.

§7

MOODTRACKER, TESTY DIAGNOZUJĄCE

 1. W ramach funkcjonalności Platformy Pracownik może monitorować swój nastrój związany z pracą oraz przeprowadzać testy weryfikujące samopoczucie i atmosferę pracy.
 2. Monitorowanie poprzedza wprowadzenie przez Pracownika danych (odpowiednie etykiety) związanych z jego samopoczuciem oraz nastrojem w pracy. Testy przeprowadzane są na podstawie odpowiedzi udzielanych przez Pracownika na pytania zamieszczone na Platformie.
 3. Dane Użytkownika udostępniane w ramach funkcjonalności Moodtracker oraz Testy diagnozujące są dostępne wyłącznie dla Pracownika. Klient otrzymuje dostęp do zanonimizowanych danych, których nie można przypisać do konkretnego Pracownika i które służą opracowaniu zbiorczego zestawienia w celu lepszego zarządzania stresem i poprawy ogólnego samopoczucia pracowników.

§8

OPŁATY

 1. Korzystanie z pełnych zasobów oraz funkcjonalności Platformy jest odpłatne.
 2. Rozliczenie z Klientem następuje w formie wybranego przez Klienta Abonamentu. Szczegóły oferty Abonamentowej publikowane są w ofercie zawartej na Platformie i widocznej dla Klienta w procesie zamówienia.
 3. Wysokość oraz rodzaj opłat określa Cennik. Wszystkie ceny podane na Platformie wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierające podatek VAT 23%).
 4. Wraz z Rejestracją na Platformie Klient akceptuje aktualnie obowiązujący Cennik.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych promocji lub rabatów, które nie będą stanowiły zmiany Cennika.
 6. Wszystkie opłaty  zawarte w Cenniku  są płatne okresowo, z góry, za każdy kolejny pełny okres rozliczeniowy.
 7. Po upływie okresu trwania Abonamentu, o ile Klient będący przedsiębiorcą nie zgłosi rezygnacji najpóźniej na 14 dni przed upływem aktualnego Abonamentu, Abonament jest przedłużany na kolejny okres rozliczeniowy, w aktualnej cenie Abonamentu. W przypadku Klientów, którzy nie są przedsiębiorcami Abonament wygasa wraz z upływem okresu rozliczeniowego.
 8. Klient będący przedsiębiorcą ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Abonamentu w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl przy czym rezygnacja z Abonamentu może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed upływem aktualnego Abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Usługodawcy). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 9. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Platformy. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy. Niepłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 10. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 11. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 12. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.
 13. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji na Platformie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl

§9

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient który chce uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy dokonuje Rejestracji, składa zamówienie za pośrednictwem formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą formularza.
 3. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia formularza.
 4. Składając zamówienie, Klient:
  1. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  2. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, czy zamówienie składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  4. oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wraz z tą informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Platformy Klient uzyskuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy. Od tego momentu Klient może zapraszać do korzystania z Platformy swoich Pracowników.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.

§10

REKLAMACJA. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient oraz Pracownik mogą w dowolnym momencie złożyć reklamację do Usługodawcy odnośnie sposobu funkcjonowania Platformy.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zgłaszającego na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie lub w treści reklamaKlient będący konsumentem lub mający status konsumenta ma prawo odstąpić od Abonamentu w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od zamówienia nie przysługuje Klientowi:
  1. który wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wyraźnie oświadczył, że przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania,
  3. został  poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 5. W razie odstąpienia od zamówienia umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od zamówienia konsumentowi lub osobie lub mającej status konsumenta zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostaje wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta do złożenia zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

§11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów oraz Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.
 3. Jakość treści zawartych na Platformie może być uzależniona od urządzenia za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy jak też od jakości i parametrów technicznych połączenia internetowego.

§13

PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Platformie materiały tekstowe, graficzne, wideo, audio oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. Klient oraz Pracownik udzielają Usługodawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich treści zamieszczonych przez nich na Platformie.
 3. Platforma, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych lub prywatnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 4. Usługodawca oświadcza, że wszystkie materiały dostępne na Platformie w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uzyskanie dostępu do Platformy w ramach Konta oznacza udzielenie przez Usługodawcę (Licencjodawca) Klientowi lub Pracownikowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych na Platformie wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta oraz Pracownika, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści na Platformie.
 7. Licencja nie uprawnia do:
  1. udzielania dostępu do Platformy osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Klienta,
  2. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu internetowego, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  3. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§14

DANE OSOBOWE

  1. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej na: https://www.hrangel.pl/polityka-prywatnosci
  2. Klient jest administratorem danych osobowych Pracowników, które są przetwarzane z wykorzystaniem Platformy do celów wsparcia w zarządzaniu wellbeing w firmie. Usługodawca nie jest administratorem takich danych. Klient odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do ww. celów, w tym zwłaszcza z wymogami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „Rozporządzenie”) oraz z innych stosownych przepisów prawa. Oznacza to w szczególności obowiązek posiadania przez Organizatora ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych Pracowników, a także przekazywania im wszelkich wymaganych informacji związanych z ochroną ich danych.
  3. Usługodawca poprzez zapewnianie Klientowi narzędzi informatycznych składających się na Platformę jest podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Klienta. W celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, Usługodawca przyjmuje określone poniżej warunki dostarczania usługi Platformy związane z ochroną danych osobowych.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia oraz z innych stosownych przepisów o ochronie danych osobowych.
  5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta do celów umożliwienia Klientowi zarządzaniu wellbeing w firmie za pośrednictwem Platformy. Usługodawca przetwarza dane w sposób ciągły, wyłącznie poprzez ich przechowywanie.
  6. Kategorie osób, których dotyczą dane przetwarzane przez Usługodawcę w imieniu Klienta obejmują Pracowników.
  7. Kategorie danych, które są przetwarzane przez Usługodawcę w imieniu Klienta obejmują:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail);
 • inne dane, które Klient zdecyduje się zbierać od Pracowników za pośrednictwem Platformy.
  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta tak długo, dopóki Klient nie usunie danych ze swojego Konta na Platformie lub do rozwiązania umowy o dostarczanie usługi zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta na jego udokumentowane polecenie wynikające z czynności podejmowanych przez Klienta w ramach Konta, chyba że obowiązek przetwarzania danych w inny sposób nakładają na Usługodawcę przepisy prawa. Wówczas przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Klienta o obowiązku prawnym skutkującym koniecznością przetwarzania danych osobowych inaczej niż na udokumentowane polecenie Organizatora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  3. Uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, Usługodawca niezwłocznie przekazuje Klientowi każde otrzymane bezpośrednio przez Usługodawcę żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy jest to konieczne celem zapewnienia wymaganej prawem ochrony danych osobowych osób, których one dotyczą, Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomaga Klientowi w realizowaniu obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania je praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
  4. Uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, Usługodawca pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków Klienta określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, tj.:
 • obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 • obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Klient nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
 • obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Klienta, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • obowiązki określone w art. 32 Rozporządzenia, polegające w szczególności na wdrażaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
  1. Usługodawca wdraża i stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie dla zapewnienia ochrony danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Przy ocenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sposób należyty uwzględniany jest stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
  2. Usługodawca udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi. Usługodawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
  3. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), Usługodawca stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.
  4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Usługodawca zgłasza je Klientowi bez zbędnej zwłoki za pomocą wiadomości e-mail na adres Klienta podany w ustawieniach Konta i współpracuje z Klientem oraz pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 Rozporządzenia, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Usługodawca.
  5. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z usług podmiotów trzecich jako dalszych podmiotów przetwarzających („podprocesorów”), w szczególności podmiotów świadczących Usługodawcy usługi komplementarne do Platformy, tzn. dostawcom usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Na żądanie Klienta Usługodawca przedstawia wykaz ww. podmiotów. Usługodawca informuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres Klienta podany w ustawieniach Konta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podprocesorów, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Klient może wyrazić sprzeciw wobec dodania lub zastąpienia danego podprocesora w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji. Sprzeciw w każdym przypadku musi być rzeczowo uzasadniony okolicznościami dotyczącymi podprocesora, które istotnie zagrażają stosowaniu reguł ochrony danych osobowych i nie jest możliwe ich wyeliminowanie. Jeśli sprzeciw nie jest uzasadniony zgodnie z powyższym, stanowi to podstawę do rozwiązania umowy o korzystanie z usługi Panelu IncentiveApp, chyba że: (i) Klient wraz ze sprzeciwem wskaże innego podprocesora, z którego usług Usługodawca mógłby skorzystać bez żadnego uszczerbku dla poziomu usług biorąc pod uwagę planowany okres, charakter i cel świadczenia tych usług, rodzaj (kategorie) danych osobowych i kategorie osób, których dane miałyby być przetwarzane przez podprocesora, a ponadto (ii) Klient pokryje podwyżkę kosztów związanych z korzystaniem z usług wskazanego podprocesora oraz (iii) zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności za działania wskazanego podprocesora.
  6. W każdym przypadku, gdy Usługodawca korzysta z usług podprocesora, robi to w drodze zawartej z takim podprocesorem umowy, która nakłada na podprocesora zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Usługodawca zapewnia, aby podprocesor wypełniał obowiązki, którym podlega Usługodawca na mocy Regulaminu oraz Rozporządzenia. Na wniosek Klienta Usługodawca przekaże kopię umowy, jaką zawarł z podprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian na wniosek Klienta przekaże mu jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Usługodawca może utajnić fragmenty tekstu umowy przed jej udostępnieniem Klientowi. Usługodawca pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Klientem za wykonanie obowiązków podprocesora zgodnie z umową, jaką zawarł podprocesorem.
  7. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Usługodawcę odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia, np. do państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub na mocy standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 Rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.
  8. Usługodawca odpowiada na wszelkie zapytania Klienta dotyczące przetwarzania danych zgodnie z Regulaminem oraz udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w Regulaminie lub wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia.
  9. Usługodawca w celu wykazania zgodności swojego działania z Regulaminem oraz Rozporządzeniem może przedłożyć Klientowi wyniki audytu czynności przetwarzania danych osobowych przeprowadzonego u Usługodawcy przez niezależny podmiot trzeci lub certyfikat potwierdzający, że Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych (np. ISO 27001). Jeśli Usługodawca nie przedstawi takich informacji lub certyfikatów, Usługodawca zezwoli Klientowi  na przeprowadzenie audytów czynności przetwarzania realizowanych w imieniu Klienta i będzie uczestniczyć w tych audytach. Audyty te przeprowadzane będą w rozsądnych odstępach czasu po uzgodnieniu dokładnego terminu, przedmiotu i zakresu audytu. Przedstawiciele Klienta uprawnieni do udziału w audycie powstrzymają się od wszelkich działań mogących doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych innych niż te, które są przetwarzane w imieniu Klienta.
  10. Po rozwiązaniu umowy o korzystanie z Platformy, Usługodawca w ciągu kolejnych 14 dni zwraca Klientowi wszystkie przetwarzane w jego imieniu dane, jeśli Klient tego zażąda. W braku takiego żądania, Usługodawca usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu Klienta i na jego żądanie poświadcza na piśmie, że tego dokonał, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej nakazują przechowywanie danych osobowych. Wówczas Usługodawca zapewnia przestrzeganie Regulaminu do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
  11. Wszelkie wcześniejsze oraz późniejsze umowy, porozumienia i inne ustalenia pomiędzy Usługodawcą i Klientem, niezależnie od ich formy, nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z postanowieniami pkt 7 Regulaminu ani naruszać podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą. W razie jakichkolwiek sprzeczności, niezależnie kiedy powstały, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Usługobiorcę w imieniu Klienta, pierwszeństwo ma zawsze Regulamin.
  12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za czynności przetwarzania danych w imieniu Klienta w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami łączna wartość odszkodowania i wydatków na naprawienie szkód, które Usługobiorca byłby zobowiązany zapłacić Klientowi za dane zdarzenie lub sytuację niezgodną z Regulaminem nie może być wyższa niż łączna kwota wynagrodzenia Usługobiorcy za usługi, z których świadczeniem bezpośrednio związane jest ww. zdarzenie lub sytuacja.
  13. Jeżeli w opinii Usługodawcy polecenie wydane przez Klienta narusza Rozporządzenie lub obowiązujące przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej o ochronie danych, Usługobiorca niezwłocznie powiadamia o tym Klienta. W przypadku podtrzymania polecenia przez Klienta, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Platformy.

§15

TREŚCI KLIENTA LUB PRACOWNIKA

 1. Klient oraz Pracownik w ramach funkcjonalności Platformy mogą publikować treści, materiały, komentarze oraz pytania skierowane i widoczne przez innych użytkowników Platformy (dalej: Treści).
 2. Klient oraz Pracownik przesyłając na Platformie Treści akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 3. Publikowane Treści są należą do Klientów oraz Pracowników i Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 4. Treść nadesłana przez Klienta lub Pracownika zostanie opublikowania po weryfikacji jej Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych treści, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej.
 5. Klient oraz Pracownik oświadczają, że ich wypowiedzi nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient oraz Pracownik ponoszą pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez nich na Platformie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia w całości lub części bądź zmiany redakcyjnej i edycyjnej Treści, w szczególności gdy:
  1. jest nieprawdziwa,
  2. nie dotyczy zakresu tematycznego Platformy,
  3. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  5. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  6. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie maja wartości merytorycznej,
  8. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  9. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  10. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami).
 7. Treści mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

§16

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów lub Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Klientów oraz Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Platformy ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platofrmy, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem lub Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

 

 

 

HR Angel App
Już dostępna do pobrania
Przekonaj się już dziś, jak HR Angel może wesprzeć Twoją organizację w zarządzaniu wellbeing. Dzięki nam kompleksowo zadbasz o kondycję psychiczną pracowników i dobrostan w Twojej firmie.